Cégek

Különleges helyszínt keres rendezvényének? Legyen az konferencia, csapatépítés, jutalomút, segítünk!

Érdekel

Oldal

Utazási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

A 7Mérföld Utazási Iroda és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 7Mérföld Utazási Iroda, székhelye: 1112 Budapest, Gulyás köz 7/B; Telephelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., BFKH szerinti nyilvántartási száma: U-001052, adószáma: 14808210-2-43.) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződéssel kapcsolatos általános és az utazási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezéseiben, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseiben, az adott időszakra kiadott katalógusában, ennek hiányában az utazási szolgáltatással kapcsolatos egyéb írásos tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló okiratban, az Utazási Szerződésben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók.

1. Az Utazási Szerződés megkötése
1.1 Az utazási szerződés a megrendelés visszaigazolásával, a 7Mérföld Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeinek Utazó általi írásbeli elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével jön létre.

1.2 Ha a 7Mérföld Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor jön létre, ha a 7Mérföld Utazási Iroda az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utazó jelentkezését a 7Mérföld Utazási Iroda bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
1.3 Ha az Utazó az Utazási Szerződés létrehozásakor nem személyesen jár el, (Utazási Szerződés aláírása, előlegfizetés, stb.), helyette és nevében megbízottja (meghatalmazottja) jogosult eljárni. Amennyiben a megbízott (az eljáró személy) a megbízó (Utazó) és közte létrejött jogviszonyt a 7Mérföld Utazási Iroda felé teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az Utazási Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (Utazó) válik. A megbízott köteles minden, az Utazási Szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utazónak) haladéktalanul átadni. Ezen megbízotti kötelezettség késedelmes teljesítésének hátrányos következményeit közvetlenül a megbízó viseli. A meghatalmazás bemutatása nélkül eljáró személy a jogosulatlan ügyviteléből, illetve egyéb eljárásából keletkezett, a 7Mérföld Utazási Irodánál indokolatlanul felmerülő költségekért, és a keletkezett károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A munkaviszonya alapján képviseletet ellátó személy által okozott indokolatlan költségekért, vagy abból keletkezett károkért munkáltatója közvetlenül felelős.
1.4 A 7Mérföld Utazási Iroda - kivételesen indokolt esetekre - az írásos tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az Utazóval írásban közli. A 7Mérföld Utazási Iroda által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a 7Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél vagy e-mail útján) tájékoztatja az Utazót az utazás megkezdése előtt. A 7Mérföld Utazási Iroda rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, melyre vonatkozóan a 7Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél vagy e-mail útján) tájékoztatja az Utazót az utazás megkezdése előtt.

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek
2.1 A részvételi díj az utazás írásos tájékoztatójában szereplő szolgáltatások (utazás, szállás adott ellátással, egyéb) díját, a 7Mérföld Utazási Iroda szervezési költségét, továbbá az utasra vonatkozó ÁFA összegét foglalja magában. A 2009. február 1.-én hatályba lépett ÁFA törvény módosítása (206. §, (1) bek. c.)  értelmében az utas csak természetes személy lehet, ezért a nem természetes személy, mint megrendelő esetében a részvételi díj (amennyiben az nem csak menetjegyet tartalmaz), a mindenkori ÁFA összegével megemelkedik. Az utazásokra fakultatív útlemondási biztosítás köthető. Kedvezmények az alapszolgáltatások árából érvényesíthetők, akciós ajánlatokból további kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, melyet az Utazó a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogyan átvette. Egyes utaknál az Utazónak a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.). Az iroda a kaucióra és egyéb költségekre vonatkozó információkat az Utazási Szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.
2.2 Árváltoztatás - A 7Mérföld Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult legfeljebb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal felemelni a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségek) változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) valamint a 7Mérföld Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben szereplő meghatározott mutató szerinti - deviza forintárfolyamának időközi változása miatt. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát, illetve a számítások feltüntetését világos és közérthető módon az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban (tartós adathordozón) közölni kell. Ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó elállhat a szerződéstől. Amennyiben az Utazó az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen, de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) díja miatti részvételi díj emelkedés miatt állt el az utazási szerződéstől, a 7Mérföld Utazási Iroda köteles a befizetett összeget teljes egészében visszafizetni.
Az Utazó díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely a 2.2.2. pontokban foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. Díjengedmény esetén a 7Mérföld Utazási Iroda jogosult az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az Utazó kérésére a 7Mérföld Utazási Irodának e költségeket igazolnia kell.
2.3 Az Utazási Szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni, kivéve, ha a külföldi partnerrel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a 7Mérföld Utazási Irodára. A fennmaradó összeget az Utazó külön felhívás nélkül, az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni, kivéve azt az esetet, amikor külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél korábbi határidőt állapít meg. Amennyiben a fentiek szerinti időpontig az Utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a 7Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Az Utazó ez esetben köteles a 7Mérföld Utazási Iroda részére az Általános Utazási Feltételek 4.3. pontjában megállapított összeget az ott szabályozott módon és mértékben, a szerződéstől való elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével megfizetni.
2.4 Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor az utazási Szerződés megkötésével egyidejűleg a részvételi díj 100 %-át kell befizetni a 7Mérföld Utazási Iroda számlájára.
2.5 A 7Mérföld Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet (voucher-t) ad át az Utazónak, amelyet az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor a 7Mérföld Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. A részvételi jegy hiányában az Utazó nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Egyéni utazás esetén az Utazó az utazással kapcsolatos okmányokat, menetjegyeket, az utazást megelőző 7. napig kapja kézhez. Csoportos utazás esetén az okmányok és menetjegyek a 7Mérföld Utazási Iroda képviselőjétől vehetők át az írásban előre kijelölt helyen. Az utazás során az Utazó a 7Mérföld Utazási Iroda útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.
2.6. A 7Mérföld Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg nyilvánosan harmadik személyek felé. Ebben az esetben az Utazó és a 7Mérföld Utazási Iroda között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.
2.7. A 7Mérföld Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az utazási szerződés megkötését követően az Utazó a szerződés bármely lényeges elemét módosítja (utazás időpontja, utazók neve és személyes adataik, szállás vagy kategória, szolgáltatás), úgy a módosításból fakadó árkülönbségen kívül további 5 000 Ft módosítási díjat számít fel. Amennyiben a módosítás tranzakciós költségeket generál, úgy a módosítási díj további 5 000 Ft költségátalány (összesen 10 000 Ft).

3. Az Utazási Vállalkozó elállása
3.1 A 7Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a 7Mérföld Utazási Iroda nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utazó az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:
a) az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a 7Mérföld Utazási Irodának lehetősége van, és
b) ha a 7Mérföld Utazási Iroda a fenti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére, az Utazó kérheti továbbá az elállás következtében felmerült kárának megtérítését.
c) Ha a felkínált helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazási vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni.
Nem jogosult az Utazó a 3.1 pontban meghatározottak követelésére, ha a 7Mérföld Utazási Iroda elállására az Utazó érdekkörében felmerült okból került sor. Nem köteles a 7Mérföld Utazási Iroda az Utazó kárát megtéríteni, ha elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el, és erről a 7Mérföld Utazási Iroda az Utazót írásban az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta.

4. Az Utazó elállása vagy szerződés módosítása
Az Utazó az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
4.1. A felek az utazási szerződést módosíthatják:
  • különösen akkor, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja,
  • a 7Mérföld Utazási Iroda az Utazási Szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja,
  • a program lényegesen megváltozott,
  • az úti cél, illetve az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került.
Az Utazó a fenti esetekben elállhat a szerződéstől, vagy amennyiben elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, illetve a 7Mérföld Utazási Iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatást, a felek módosíthatják a szerződést. Az Utazó köteles a 7Mérföld Utazási Irodát 2 napon belül tájékoztatni elállási-, illetve szerződés módosítási szándékáról. Az Utazó fenti okokból történő elállása esetén jogosult a 3.1. pontban foglalt jogait érvényesíteni. Amennyiben az Utazó a megadott 2 napon belül nem ad választ, úgy a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik.
4.2. Az utazást megelőző 61. napot követően a 35. naptári napig, amennyiben pedig az Utazó az utazási szerződés szálláshely igénybevételére irányult, úgy 45. naptári napig az Utazó írásban tett és a 7Mérföld Utazási Irodával közölt nyilatkozatával az Utazási Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállhat azzal, hogy az elállás közlésével egyidejűleg köteles a 7Mérföld Utazási Iroda részére a részvételi díj 10 %-át bánatpénz jogcímén megtéríteni. A 7Mérföld Utazási Iroda tájékoztatja az Utazót, hogy a részvételi díjon felül fizetett fakultatív programok, fakultatív ellátás illetve repülőtéri illeték összegét abban az esetben áll módjában az Utazónak visszatéríteni, amennyiben a szolgáltatás nyújtója a 7Mérföld Utazási Iroda részére az összeget visszatéríti.
4.3. Amennyiben az Utazó a 4.1. pontban foglalt októl eltérő okból az utazás kezdőnapjától számított 35 napon, szálláshely igénybevételére irányult utazási szerződés esetén pedig 45. naptári napon belül jelenti be a 7Mérföld Utazási Iroda részére, hogy az utazási szerződéstől eláll, köteles a részvételi díj 100%-át bánatpénz jogcímén megtéríteni a 7Mérföld Utazási Iroda  részére. A 7Mérföld Utazási Iroda fenntartja annak jogát, hogy a bánatpénz megfizetésétől eltekintsen, vagy annak összegét mérsékelje az Utazónak az elállásra vonatkozó méltányolható indoka esetében.
Az utazást megelőző 60. napnál korábbi elállás esetében, illetve amennyiben az Utazó azért állt el, mert a 7Mérföld Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét rajta kívül álló okból jelentősen módosítani kívánja, így különösen a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, bánatpénz nem követelhető.
4.4. Csoportos, incentive, csapatépítő vagy egyéb, egyedileg szervezett utazásokra vonatkozóan a 7Mérföld Utazási Iroda az utazás megrendelőjével eseti szerződést köt.
4.5. A fenti összegektől az Utazó hátrányára a 7Mérföld Utazási Iroda akkor térhet el, ha kül- vagy belföldi közreműködővel kötött szerződése a fentieknél szigorúbb feltételeket határoz meg, és azt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik. Erre a körülményre a 7Mérföld Utazási Iroda írásos tájékoztatója köteles kitérni. Az általánostól eltérő feltételeket a felek írásban rögzítik.
4.6. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére áll el az utazástól, az elállás miatt az Utazó a 7Mérföld Utazási Iroda részére bánatpénz jogcímén a 4.3. pont szerinti összeget köteles megfizetni.
4.7. A 7Mérföld Utazási Iroda által képviselt hajótársaságok és külföldi tour operatorok a fentiektől eltérő foglalási, fizetési és elállási feltételeket írhatnak elő, melyekről az általuk közzétett írásos tájékoztatók nyújtanak pontos információt. Ezen külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az általuk közzétett feltételek megváltoztatására. Amennyiben az Utazó olyan szolgáltatást rendel meg a 7Mérföld Utazási Irodától, mellyel kapcsolatosan a 7Mérföld Utazási Iroda a külföldi szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételekben, illetve a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérő feltételekkel köteles szerződést kötni, úgy a 7Mérföld Utazási Iroda ezen feltételek teljesítésével járó kötelezettségeit az Utazó és a 7Mérföld Utazási Iroda között létrejövő szerződésben jogosult az Utazóra továbbhárítani, feltéve, hogy az Utazót a szerződés megkötését megelőzően erre vonatkozóan írásban tájékoztatta, és az Utazó az utazási szerződés aláírásával ezen feltételeket tudomásul vette.
4.8. A 7Mérföld Utazási Iroda a fenti esetekben jogosult a követelését a 4.3. pont alapján őt megillető összeg erejéig a részvételi díjba, illetve az Utazó által befizetett egyéb rendeltetésű összegbe közvetlenül beszámítani. A fennmaradó összeg az Utazónak visszajár. Amennyiben az Utazó által befizetett összeg nem fedezi a 4.3. pontban megállapított fizetési kötelezettséget, az Utazó köteles a különbözetet az elállás közlésével egyidejűleg a 7Mérföld Utazási Irodának megfizetni. Ha az Utazó hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül.
4.9. A 7Mérföld Utazási Iroda jogosult felmondani az utazási szerződést, amennyiben az Utazó szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti az Utazótársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve az utazási program lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, ami a vele való együtt utazást jelentős mértékben megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi és ezen magatartásával a 7Mérföld Utazási Iroda képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Utazó köteles a 7Mérföld Utazási Irodának a felmondás következtében okozott egyéb kárát is megtéríteni.

5. Hibás teljesítés és díjengedmény
5.1. A 7Mérföld Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. A szerződésszegést a 7Mérföld Utazási Iroda köteles orvosolni, kivéve, ha az lehetetlen, vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel. Ha a 7Mérföld Utazási Iroda az 5.5.1.pontban megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult. Ha a 7Mérföld Utazási Iroda az 5.5.1. pontban megjelölt ok kivételével - az Utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha a 7Mérföld Utazási Iroda azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.
Nem megfelelően teljesített szerződés esetén a 7Mérföld Utazási Iroda köteles a díjat arányosan leszállítani.
5.2. Ha a 7Mérföld Utazási Iroda az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatások értéke a nem teljesített részszolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra nem hárítható át.
a) Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, a 7Mérföld Utazási Iroda köteles az Utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani.
b) Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha a 7Mérföld Utazási Iroda által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.
c) Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és a 7Mérföld Utazási Iroda az Utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.
d) Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt az 5.5.2. c) pont alapján elutasítja, az Utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.
e) Ha az utazási csomag az Utazó szállítását is magában foglalja, a 7Mérföld Utazási Iroda az 5.5.2.c)- d) pontban foglaltakon túl haladéktalanul, az Utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az Utazó hazaszállításáról.
Ha az Utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az 7Mérföld Utazási Iroda köteles Utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az Utazók jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.
A költségek korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről. Az utazásszervező az (1) bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.
5.3. Az Utazó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles az Utaskísérőt, hiányában az érintett helyszíni szolgáltatót tájékoztatni a kifogásáról. Az utaskísérő, illetve a helyszíni szolgáltató a kifogás bejelentésének tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az utaskísérő (helyszíni szolgáltató) köteles az Utazónak átadni. Amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó köteles a 7Mérföld Utazási Irodát tájékoztatni. A kifogás késedelmes bejelentéséből, vagy a bejelentés elmaradásából eredő kárért a 7Mérföld Utazási Iroda nem felel. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az Utazó köteles az utazás befejezését követő 8 napon belül a 7Mérföld Utazási Irodának írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni.
5.4. A 7Mérföld Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az utazás befejezését követően a 7Mérföld Utazási Iroda visszatéríti. Amennyiben az Utazó valamely szolgáltatás hibája miatt tett bejelentésére az utazás során avagy a célországban a szálláshely szolgáltató, illetőleg az egyéb szolgáltatást nyújtó harmadik személy kártalanítja, azaz ezen harmadik személyek által felajánlott bármely kompenzációt elfogadja, az Utazó nem jogosult a 7Mérföld Utazási Irodától további kártérítést, avagy a részvételi díj leszállítását követelni, illetőleg más szavatossági igénnyel élni, arról kifejezetten lemond.
5.5. A hibás teljesítéssel okozott kárt a 7Mérföld Utazási Iroda köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. A 7Mérföld Utazási Iroda a hibás teljesítésből illetve az utazási szerződés nem teljesítéséből eredő kártérítési kötelezettségének mértéke legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) a háromszoros összege lehet.
5.6. A 7Mérföld Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha:
a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a 7Mérföld Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
5.7. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
5.8. Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha a 7Mérföld Utazási Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak róható fel. 
5.9. Az Utazó kártérítésre jogosult a 7Mérföld Utazási Irodától minden olyan kárért, amely az Utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.
5.10. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 7Mérföld Utazási Irodára is.
5.11. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók. Ebben az esetben az utazási csomagra vonatkozó szerződés korlátozhatja az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.
5.12. E fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az Utazóoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő Utazóok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri Utazószállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő Utazóok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő Utazóok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

6. Vis major
6.1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a 7Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utazót terhelik. Ld. 5.6.c. pont.
6.2. A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

7. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések
A repülőutakkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul veszi, hogy:
- a repülőtársaságok utazási feltételei a 7Mérföld Utazási Irodával kötött utazási feltételek részeivé válnak,
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász súlyának mindig az adott légitársaság előírásaiban szereplő súllyal kell egyeznie, a túlsúlyért az Utazónak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,
- a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az Utasok szállításáról, esetleges elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni,
- az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért a 7Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem vállal.


8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések
Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízumkötelezettség, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utazót terhelik.

9. Biztosítás
9.1. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utazó maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a 7Mérföld Utazási Iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.
9.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az Utazó a 7Mérföld Utazási Iroda közreműködésével köti meg, a 7Mérföld Utazási Iroda köteles a biztosítási kötvényt, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni. Kárigény felmerülése esetén az Utazó közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az Utazónak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók.
9.3. A 7Mérföld Utazási Iroda tájékozatja a szerződő felet, hogy a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel (címe: 1091 Budapest, Üllői út. 1.). A vagyoni biztosíték területi hatálya a 7Mérföld Utazási Iroda által belföldre, valamint Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. A biztosítás kötvényszáma külföldre szervezett utazás esetén: VBB82159/145762, összege: 5.000.000.- Ft.

10. Egyéb rendelkezések
A 7Mérföld Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2020. március 1-től panaszaikkal a kormányhivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: www.kormanyhivatal.hu). Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság döntésével az ügyfél nem ért egyet, a döntés ellen az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi terület jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kereskedelempolitikáért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárságához tartozik. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50, honlap: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/)Hely, Dátum
Aláírás